Sesja jubileuszowa Oddziału Gdańskiego TMJP

23 października 2006 r.

800–1000 obrady

 1. Edward Łuczyński, Portret leksykalny wyrazu miłośnik

 2. Jerzy Treder, Refleksje językowe o osełce

 3. Lucyna Warda-Radys, Chory i choroba w świetle słowników języka polskiego

 4. Róża Wosiak-Śliwa, Nazwy zup na Kaszubach

 5. Aneta Lewińska, Nauka jako wartość i obowiązek w dawnych elementarzach

 6. Jolanta Maćkiewicz, Aktywność umysłowa jako podróż. O jednej z podstawowych europejskich metafor

 7. Edward Breza, Słownictwo związane ze szkolnictwem wyższym

1000–1030 przerwa na kawę

1030–1230 obrady

 1. Ewa Rogowska-Cybulska, Kamień węgielny a węgiel (kamienny) we współczesnej polszczyźnie

 2. Urszula Kęsikowa, Uwagi o frazeologii Fenikowskiego

 3. Aneta Lica, Typy innowacji modyfikującej w powieściach Wacława Berenta

 4. Małgorzata Klinkosz, Slangszczyzna

 5. Małgorzata Milewska-Stawiany, Neologizmy słowotwórcze o funkcji pragmatycznej formantu w języku uczniowskim

 6. Małgorzata Czerniakowska, Zasługi Jana Śniadeckiego(1756-1830) dla rozwoju polskiej terminologii naukowej (w 250. rocznicę urodzin)

Referat wygłasza: mgr Małgorzata Czerniakowska, Zasługi Jana Śniadeckiego (1756-1830) dla rozwoju polskiej terminologii naukowej (w 250. rocznicę urodzin)

1230–1300 przerwa obiadowa

1300–1530 obrady

 1. Regina Pawłowska, Tekstologia jednoczy językoznawstwo i literaturoznawstwo

 2. Piotr Doroszewski, Sposoby rozpoczynania opisu obrazu przez studentów polonistyki

 3. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, Jak Twardowski żartuje ze świętości (analiza semantyczna wypowiedzi humorystycznych)

 4. Referat wygłasza dr Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

  Małgorzata Chmiel, † Henryka Dwilewicz, O stylu „Pamiętnika z Powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego

 5. Katarzyna Borkowska, Perswazyjność nagłówków w internetowym serwisie aukcyjnym Allegro

 6. Marek Cybulski, Przymiotnik kaszubski w nazwach firm i instytucji

 7. Anna Ryłko-Kurpiewska, O znaczeniu kontekstu w budowaniu nazw produktów

 8. Izabela Kępka, Cechy stylistyczne rozważań drogi krzyżowej w modlitewnikach Kalwarii Wejherowskiej z XIX i XX w.

1530–1600 przerwa na kawę

1600–1800 obrady

 1. Beata Milewska, Retoryczna rola partykuł

 2. Dagmara Maryn, Pojęcie tempa jako składnik znaczenia i struktury tematyczno-rematycznej przysłówków (na przykładzie przysłówka błyskawicznie)

 3. Ewa Badyda, Sylwia Rzedzicka, Rozterki fonetyczne – obraz wybranych zjawisk i postulaty normatywne we współczesnych słownikach i podręcznikach akademickich

 4. Zenon Lica, Polskie adaptacje ortograficzne nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich

 5. Ewa Czerniakowska, Bernard Zygmunt Milski (1856-1926) jako obrońca języka polskiego w Gdańsku w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku

Referat wyglasza: mgr Ewa Czerniakowska, Bernard Zygmunt Milski (1856-1926) jako obrońca języka polskiego w Gdańsku w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku

Strona Ewy i Małgorzaty Czerniakowskich

Strona TMJP Oddz. Gd.